You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Generative AI là một trong các kỹ thuật tạo ra trí thông minh nhân tạo (AI - Artificial Intelligence), trong đó máy tính sẽ sử dụng mô hình deep learning để tạo ra các nội dung từ yêu cầu con người đặt ra, ví dụ âm thanh, chữ viết, video, hình ảnh, vv và vv. Trong Infographic này, tác giả sử dụng chính AI để giải thích Generative AI là gì.